Tác động của khu công nghiệp đến môi trường

 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA KHU CÔNG NGHIỆP  TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG Khái niệm “khu công nghiệp” (KCN) xuất hiện trong các nước công nghiệp hoá từ cuối thế kỷ 19, như một công cụ để xúc tiến, lập kế hoạch và quản lý sự phát triển công nghiệp, từ những năm 70, […]